Product Description: Vistamaxx 6202 propylene-based elastomer is an olefinic elastomer produced using ExxonMobil Chemical’s EXXPOL™ Catalyst Technology. It has excellent elastomeric properties, is easy to process and is compatible with a wide variety of materials. It is particularly good for thermoplastic and polyolefinic blends where a balance of flexibility, transparency and impact performance is required. Key …

Dung môi methanol có công thức hóa học là CH3OH (viết tắt MeOH) là loại rượu đơn giản nhất. Hay được gọi là rượu metylic hay methyl alcohol – một hợp chất hóa học hữu cơ được sử dụng vì mục đích thương mại trong suốt những năm qua với số lượng ngày càng tăng vọt …